Δευτέρα, 1 Δεκεμβρίου 2014

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: Ανάπλαση περιοχής προσφυγικών στον Καρέα.

ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΟΥ ΒΥΡΩΝΑ


Ο Δήμος Βύρωνα στις 15-10-2014 προκήρυξε  το Διαγωνισμό του έργου «Ανάπλαση περιοχής προσφυγικών στον Καρέα προϋπολογισμού 4.169.491,53 Ευρώ» (ΑΔΑ: ΩΗ6ΤΩ9Ε-60Ε) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 Ν.3669/2008, με το σύστημα προσφοράς που περιλαμβάνει μελέτη και κατασκευή με κατ’ αποκοπή εργολαβικό αντάλλαγμα για όλο το έργο  δηλαδή με διαδικασία  ¨απευθείας¨ ανάθεσης .
Όπως γνωστοποιεί ο Δήμος αντικείμενο της εργολαβίας είναι η αξιοποίηση της περιοχής με κατασκευή πεζοδρόμων και πεζοδρομίων, διαμόρφωση των υφιστάμενων πλατειών, δημιουργία χώρων πρασίνου, χώρων περιπάτου και αναψυχής, παιδικών χαρών, καθιστικών, χώρων στάθμευσης και φωτισμός της όλης περιοχής. Θα κατασκευαστούν επίσης πέργκολες και όλες οι απαραίτητες εγκαταστάσεις άρδευσης, απορροής ομβρίων υδάτων, αποχέτευσης ακαθάρτων και συστήματος τηλεχειρισμού και τηλεελέγχου των τοπικών σταθμών αυτοματισμού. Επισημαίνεται ότι λαμβάνεται ιδιαίτερη μέριμνα για διευκολύνσεις ΑΜΕΑ (ράμπες, οδηγός όδευσης τυφλών κ.λ.π.
Η απόφαση του Δήμου Βύρωνα για τον τρόπο δημοπράτησης του έργου με το σύστημα μελέτη-κατασκευή και όχι με ανοιχτό μειοδοτικό  διαγωνισμό είναι παράνομη για τους εξής λόγους :
1.   Στο άρθρο 8 του Ν.3669/2008 επί λέξει αναφέρεται  :
  Το σύστημα προσφοράς μελέτης και κατασκευής εφαρμόζεται στις περιπτώσεις έργων που επιδέχονται ειδικούς τρόπους κατασκευής ή μεθόδους που καλύπτο­νται από τεχνογνωσίες ή άλλα κατοχυρωμένα δικαιώμα­τα ή στα έργα με ιδιομορφίες ως προς τον τρόπο και τις φάσεις κατασκευής τους ή αν κρίνεται σκόπιμος ο συνδυασμός βελτίωσης ή ολοκλήρωσης ή αναθεώρησης υπάρχουσας μελέτης της Υπηρεσίας με την κατασκευή ή αναζήτηση εναλλακτικών λύσεων…

2.   Το άρθρο 8 του Ν.3669/2008  αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 59 του Ν. 4146/2013 όπου επί λέξει αναφέρεται : 
1. Το σύστημα προσφοράς μελέτης και κατασκευής εφαρμόζεται μόνο στις περιπτώσεις έργων που απαιτούν ειδικούς τρόπους κατασκευής ή μεθόδους που καλύπτονται από εξειδικευμένες τεχνογνωσίες ή άλλα κατοχυρωμένα δικαιώματα ή στα έργα με ιδιομορφίες ως προς τον τρόπο και τις φάσεις κατασκευής τους ή αν κρίνεται σκόπιμος ο συνδυασμός βελτίωσης ή ολοκλήρωσης ή αναθεώρησης υπάρχουσας μελέτης της υπηρεσίας με την κατασκευή ή αναζήτηση εναλλακτικών λύσεων. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, η οποία εκδίδεται ύστερα από αιτιολογημένη γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου Τμήματος Κατασκευών της Γ.Γ.Δ.Ε., καθορίζονται είδη τεχνικών έργων, που πληρούν γενικά τις ανωτέρω προϋποθέσεις και επιτρέπεται να δημοπρατούνται με το σύστημα μελέτης και κατασκευής. Για την εφαρμογή του συστήματος αυτού σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση, απαιτείται προηγούμενη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, η οποία εκδίδεται ύστερα από αιτιολογημένη γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου Τμήματος Κατασκευών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του εδαφίου α.

3.   Στην με Αριθμ. Δ17γ/256/7/ΦΝ433.5/13 (ΦΕΚ – 2261 Β/11-9-2013):  Καθορισμός των ειδών των τεχνικών έργων που πλη­ρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρ­θρου 8 της Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Κατα­σκευής Δημοσίων Έργων (ΚΔΕ) που κυρώθηκε με το Ν.3669/08 (ΦΕΚ 116Α΄/18-6-2008) όπως αυτή αντικα­ταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 59 του ν. 4146/2013 (ΦΕΚ 90Α΄/18-04-2013), για δημοπράτησή τους με το σύστημα μελέτη και κατασκευή επί λέξει αναφέρεται στο άρθρο 7.1:  

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ  ………… Καθορίζουμε τα είδη των τεχνικών έργων, που πλη­ρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 8 της Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων (ΚΔΕ) που κυρώθηκε με το Ν.3669/08 (ΦΕΚ 116 Α΄/18-6-2008), όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 59 του ν. 4146/2013, για τη δημοπράτησή τους με το σύστημα μελέτη και κα­τασκευή ως εξής:
     Επεξεργασία     Υγρών   Αποβλήτων και  Ολοκληρωμένες Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Ιλύος ( OEEI).
■  Επεξεργασία Νερού.
■  Επεξεργασία Στερεών Αποβλήτων και Ολοκληρωμέ­νες Εγκαταστάσεις Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΟΕΔΑ).
■  Ειδικά Ενεργειακά Έργα.
■  Χώροι Υγειονομικής Ταφής, εφόσον περιλαμβάνουν και μονάδες αξιοποίησης βιοαερίου και επεξεργασίας στραγγιδίων.
■  Οι Επεκτάσεις σε όλες τις παραπάνω κατηγορίες έργων, εφόσον περιλαμβάνουν μελέτη προσαρμογής των νέων εγκαταστάσεων στις παλαιές και μπορούν να χρησιμοποιηθούν νεότερες τεχνολογίες, που οδηγούν σε εξειδικευμένες τεχνογνωσίες.
■  Δίκτυα αποχέτευσης με το σύστημα αναρρόφησης (κενού), στο βαθμό που η εφαρμογή τους στην περι­οχή που προτείνεται είναι πλήρως αιτιολογημένη και μονοσήμαντη.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
           Αθήνα, 6 Σεπτεμβρίου 2013
Κατά την γνώμη μας
Τα δημόσια έργα πρέπει να γίνονται  για να εξυπηρετούν  μια ανάγκη των πολιτών, ή έχουν ως στόχο την καλύτερη ποιότητα ζωής ευρύτερων κοινωνικών ομάδων του πληθυσμού.  Αποβλέπουν στην ικανοποίηση αναγκών ή επιθυμιών ενός ευρύτερου κοινωνικού συνόλου, το οποίο  επιβαρύνεται για το κόστος της χρηματοδότησης αλλά και της συντήρησής του για όλο τον κύκλο της ζωής του.
Τα δημόσια έργα κατασκευάζονται με τον καλύτερο τρόπο μόνο εφόσον η μελέτες τους είναι πλήρεις, οι πόροι για την περαίωση τους εξασφαλισμένοι και ο κύριος φορέας του έργου διαθέτει κατάλληλα στελεχωμένη τεχνική υπηρεσία με μηχανικούς που θα επιβλέπουν συνεχώς τους αναδόχους για την ποιοτική,  ορθή και εμπρόθεσμη υλοποίηση των έργων σύμφωνα με τις εγκεκριμένες μελέτες που ενεργούν πάντα σύμφωνα με το δημόσιο συμφέρον.
Στην περίπτωση του έργου «Ανάπλαση περιοχής προσφυγικών στον Καρέα προϋπολογισμού 4.169.491,53 Ευρώ» δεν έχουν  τηρηθεί τα όσα ορίζονται  στη νομοθεσία, η δημοπράτηση είναι παράνομη γιατί δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις κατάταξής του σε καμία κατηγορία ειδικών έργων που ειδικά προσδιορίζονται στην νομοθεσία. 
Ο Δήμος Βύρωνα  στις 12/11/2014 σε επιστολή του προς τον ΣΑΤΕ (http://sate.gr/nea/2014BYRONAS-28069.pdf) προβάλει ως μοναδική αιτιολογία της παράνομης δημοπράτησης την έλλειψη αντιστοίχων ειδικοτήτων μηχανικών μελετητών.
 Τα ερωτήματα που προκύπτουν για το Δήμο Βύρωνα  και την Τεχνική του Υπηρεσία  είναι :
·      Γιατί το έργο «Ανάπλαση περιοχής προσφυγικών στον Καρέα προϋπολογισμού 4.169.491,53 Ευρώ» που είναι η μελέτη κατασκευής πεζοδρόμων και πεζοδρομίων, διαμόρφωσης των υφιστάμενων πλατειών, δημιουργία χώρων πρασίνου, χώρων περιπάτου και αναψυχής, παιδικών χαρών, καθιστικών, χώρων στάθμευσης και φωτισμού,. κατασκευής πέργκολων κλπ χαρακτηρίζεται ως αντικείμενο ειδικών μελετητών μηχανικών ;
·       Γιατί ενώ η απόφαση υλοποίησης του έργου πάρθηκε το 2006 η Τεχνική Υπηρεσία σε διάστημα 8   χρόνων δεν προχώρησε στη εκπόνηση της μελέτης ενός συνηθισμένου έργου στην Ελλάδα  διαμορφώσεων οδοποιίας;

Επειδή,
·      Θεωρούμε ότι μόνο προβλήματα στο Δήμο Βύρωνα  μπορεί να φέρει η παράνομη δημοπράτηση του έργου   αυτού
·      Δεν αποκλείουμε και σε αυτό το έργο, που γίνεται κατά την συνήθη μέχρι σήμερα πρακτική του Δήμου με μελέτη-κατασκευή να υπάρξουν υπέρογκες υπερβάσεις που θα επιβαρύνουν τον αρχικό προϋπολογισμό 
·      Έχουμε  παραβίαση των αρχών της νομιμότητας αλλά και για όλους τους άλλους αναφερόμενους  λόγους
·      ζητάμε την ακύρωση της δημοπράτησης του έργου «Ανάπλαση περιοχής προσφυγικών στον Καρέα προϋπολογισμού 4.169.491,53 Ευρώ».

Δεκέμβριος 2014Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου