Κυριακή, 7 Μαΐου 2017

Προσχολική αγωγή: σχετικά με τις προτάσεις του Υπ. Παιδείας

ΠΟΛΙΤΕΣ του ΒΥΡΩΝΑ

Η συλλογικότητα "ΠΟΛΙΤΕΣ του ΒΥΡΩΝΑ", θεωρεί ότι κινείται σε θετική κατεύθυνση η συγκεκριμένη πρόθεση, πρόταση του υπουργείου Παιδείας για την δίχρονη υποχρεωτική προσχολική αγωγή για τα παιδιά από 4 έως 6 χρονών. Κάτι που είναι ένα χρόνιο αίτημα του κινήματος των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

Αρκεί αυτό να εξυπηρετεί όλα τα παιδιά σε όλη την επικράτεια και να υπάρχουν οι απαραίτητες υποδομές και το αναγκαίο ανθρώπινο δυναμικό. Να τηρηθούν -με στόχο να μειωθούν- οι αναλογίες παιδιών νηπιαγωγών ανά τμήμα, κατάλληλες αίθουσες κλπ. 

Ακόμη θα πρέπει να αντιμετωπιστούν ζητήματα που σχετίζονται με τους παιδικούς σταθμούς και τους εργαζόμενους Π.Ε. νηπιαγωγούς που εργάζονται σε αυτούς. Αυτά και άλλα ζητήματα πρέπει άμεσα να συζητηθούν με τους συνδικαλιστικούς φορείς των εργαζομένων και να αντιμετωπιστούν, έτσι ώστε οι γονείς των παιδιών που είναι 4 χρονών, να γνωρίζουν που θα πρέπει να γράψουν το παιδί για την νέα χρονιά.

Αναδημοσιεύουμε δυο ενδιαφέροντα κείμενα για την προσχολική αγωγή, για την πληρέστερη ενημέρωση των επισκεπτών της ιστοσελίδας μας.Αναγκαίο να μπουν και τα προνήπια στο Νηπιαγωγείο
Αναδημοσίευση από εδώ.
Της Μαρίας Μπατσούτα
Ο ρόλος του Νηπιαγωγείου αναδεικνύεται σημαντικός για την κοινωνικο-συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών, αλλά και για την πρόληψη τυχόν μαθησιακών δυσκολιών, τη σχολική επιτυχία και την καλύτερη επαγγελματική και κοινωνική αποκατάσταση στις μεγαλύτερες ηλικίες. 

Σήμερα όλο και περισσότερο αναγνωρίζεται διεθνώς ότι η εκπαίδευση που παρέχεται στα παιδιά του Νηπιαγωγείου παράγει αντισταθμιστικά οφέλη. Τα οφέλη αυτά ιδιαίτερα για τα παιδιά που προέρχονται από μη προνομιούχα κοινωνικά στρώματα είναι καθοριστικά για τη μετέπειτα σχολική αλλά και ενήλικη ζωή τους. Η ερευνητική βιβλιογραφία καταδεικνύει ότι το Νηπιαγωγείο μπορεί να επηρεάσει θετικά την προσωπική, κοινωνική και μαθησιακή εξέλιξη των παιδιών. Ο ρόλος του Νηπιαγωγείου αναδεικνύεται σημαντικός για την κοινωνικο-συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών, αλλά και για την πρόληψη τυχόν μαθησιακών δυσκολιών, τη σχολική επιτυχία και την καλύτερη επαγγελματική και κοινωνική αποκατάσταση στις μεγαλύτερες ηλικίες. Επιπλέον επισημαίνεται, ότι οι ατομικές και ομαδικές μαθησιακές εμπειρίες που αποκτούν τα παιδιά στο οργανωμένο εκπαιδευτικό πλαίσιο της φοίτησης στο Νηπιαγωγείο δημιουργούν κατάλληλες προϋποθέσεις για την ομαλή τους μετάβαση στο Δημοτικό Σχολείο. 

Το χρονικό των Νηπιαγωγείων 

Κάνοντας μία ιστορική αναδρομή του ρόλου και του θεσμού του Νηπιαγωγείου παρατηρούμε ότι η ιστορία του στην Ελλάδα ξεκινά από το 1895. Με τον νόμο ΒΤΜΘ/1895 θεσμοθετείται το νηπιαγωγείο και στη συνέχεια στις αρχές του 20ου αιώνα ιδρύονται νηπιαγωγεία σε παραμεθόριες περιοχές, της Ηπείρου, Μακεδονίας και Θράκης με σκοπό την ενίσχυση της ελληνικής γλώσσας και την προετοιμασία για το δημοτικό σχολείο. 

Με την Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση του 1929 τα νηπιαγωγεία υπάγονται στο υπουργείο Παιδείας, εντάσσονται στη στοιχειώδη εκπαίδευση (Α/θμια) και η φοίτηση σε αυτά είναι δύο (2) χρόνια. Επιπλέον στο νομοθετικό διάταγμα 4397/ 1929 δηλώνεται η θέληση της πολιτείας να ιδρύσει νηπιαγωγεία σε όσους συνοικισμούς υπάρχει ανάγκη «γλωσσικής προπαιδείας των νηπίων δια το δημοτικόν σχολείον...». 

Στη συνέχεια με το άρθρο 1 του Ν. 309/1976 (Α΄100) ορίστηκε ότι «1. Η Γενική Εκπαίδευσης, Δημόσια και Ιδιωτική, παρέχεται εις τα: α) Νηπιαγωγεία β) Δημοτικά σχολεία γ) Γυμνάσια δ) Λύκεια. 2. ...», ενώ το άρθρο 4 παρ.3 του ιδίου νόμου προβλεπόταν ότι «Η φοίτησις εις τα νηπιαγωγεία δύναται να καταστεί υποχρεωτική εις περιοχάς της Χώρας οριζομένας εκάστοτε δια Πρ. Δ/των...». 

Περαιτέρω, με το άρθρο 2 του Ν. 1566/1985 (Α΄167) ορίστηκε ότι: «1. Η Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση παρέχεται στα νηπιαγωγεία και στα δημοτικά σχολεία... 3. Η φοίτηση στα νηπιαγωγεία είναι διετής... 4. Η φοίτηση στα νηπιαγωγεία γίνεται υποχρεωτική σταδιακά και κατά περιοχές της χώρας που ορίζονται με κοινή απόφαση του υπουργού Εθνικής Παιδείας...». Στη συνέχεια με τον Ν. 3518/2006, άρθρο 73 παρ. 1 που αντικατέστησε την παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 1566/1985 ορίζεται ότι: «Η φοίτηση στα νηπιαγωγεία είναι διετής και εγγράφονται σε αυτά νήπια που συμπληρώνουν την 31η Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής ηλικία τεσσάρων (4) ετών. Η φοίτηση όσων την 31η Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής συμπληρώνουν ηλικία πέντε (5) ετών είναι υποχρεωτική και στην περίπτωση αυτή έχει εφαρμογή το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 1566/1985». 

Από τα παραπάνω συνεπάγεται ότι το Νηπιαγωγείο από την ίδρυση του και μέχρι σήμερα ανήκει στη Γενική Εκπαίδευση και συγκεκριμένα στη βαθμίδα της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Λειτουργεί δε, με το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (ΔΕΠΠΣ) καθώς και με Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών (ΑΠΣ), προωθώντας την ομαλή μετάβαση της ηλικιακής ομάδας 4-6ετών στο δημοτικό σχολείο. Επισημαίνεται ότι και σε χώρες του εξωτερικού το νηπιαγωγείο είναι primary education (πρωτοβάθμια εκπαίδευση) ή pre-primary education (προ-δημοτική εκπαίδευση). 

Η αναγκαιότητα της φοίτησης στο νηπιαγωγείο όλων των προνηπίων 

Η φοίτηση των προνηπίων (4-5 ετών) στο νηπιαγωγείο είναι αναγκαία για τέσσερις σημαντικούς λόγους: 

α) Διότι λαμβάνουν εκπαίδευση από εκπαιδευτικό προσωπικό εξειδικευμένο για την εκπαίδευση της ηλικιακής ομάδας 4-6 ετών, δηλαδή από νηπιαγωγούς του κλάδου ΠΕ60. 

β) Διότι φοιτώντας δύο χρόνια (ως προνήπια και ως νήπια) δίνεται η δυνατότητα να ολοκληρώσουν αποτελεσματικά και να υλοποιήσουν τους στόχους του υπάρχοντος αναλυτικού προγράμματος που είναι προαπαιτούμενοι για να μπορέσουν να αντεπεξέλθουν επιτυχώς στις απαιτήσεις του δημοτικού σχολείου. 

γ) Διότι μέσα στα δύο χρόνια φοίτησης διασφαλίζεται η δυνατότητα διερεύνησης και πρόληψης των μαθησιακών δυσκολιών και η έγκαιρη αντιμετώπιση τους μέχρι το παιδί να φοιτήσει στο δημοτικό σχολείο. Δίνεται δηλαδή η δυνατότητα να επιτευχθεί στο νηπιαγωγείο, αυτό που ονομάζεται «πρώιμη παρέμβαση». 

δ) Διότι διευκολύνει την ομαλή μετάβαση των παιδιών στο δημοτικό σχολείο. 

Η μετάβαση είναι μια διαδικασία η οποία πραγματοποιείται μέσα από την αρμονική συνεργασία δημοτικού και Νηπιαγωγείου και μέσα από την εξασφάλιση της συνέχειας και της κοινής αποδοχής των βασικών παιδαγωγικών αρχών και κανόνων που διέπουν την εκπαίδευση των μικρών παιδιών. Οι εμπειρίες που αποκτούν τα παιδιά τα δύο χρόνια φοίτησης στο νηπιαγωγείο επηρεάζουν τη σχέση τους με τη μάθηση, αλλά και τους τρόπους που διαχειρίζονται τις αλλαγές στη ζωή τους. 

Η έναρξη του Δημοτικού Σχολείου θεωρείται μετάβαση ζωής για τα παιδιά και τις οικογένειές τους. Είναι περίοδος σημαντικών αλλαγών που προκαλεί άγχος αλλά και συγκινήσεις. Τα παιδιά και οι οικογένειές τους προσαρμόζονται σε νέους ρόλους και προσδοκίες και βιώνουν καινούργιες σχέσεις και αλληλεπιδράσεις. Για να είναι όμως ομαλή η μετάβαση των παιδιών από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό σχολείο είναι σημαντικό να υπάρχει «συνέχεια» και εξέλιξη στις εμπειρίες μάθησης που βιώνουν. Οι μεγάλες διαφορές Νηπιαγωγείου και Δημοτικού Σχολείου δημιουργούν «ασυνέχειες» στη ζωή των παιδιών, που δυσκολεύουν την προσαρμογή τους στο δημοτικό σχολείο και την ευρύτερη πρόοδο τους. Η δημιουργία σύνδεσης Νηπιαγωγείου - Δημοτικού Σχολείου και η συμμετοχή των παιδιών σε προγράμματα μετάβασης τα εξοικειώνει με τις απαιτήσεις του Δημοτικού Σχολείου και συμβάλλει θετικά στην ομαλή προσαρμογή τους σε αυτό. 

Πλούσιο σε ερεθίσματα σχολικό περιβάλλον 

Επομένως, μιλάμε ήδη για συστηματική εκπαίδευση με σκόπιμους, συγκεκριμένους και μεθοδευμένους μαθησιακούς στόχους, μέσα σε ένα εκπαιδευτικά ευέλικτο και με πλούσια ερεθίσματα σχολικό περιβάλλον, που με βάση το παιχνίδι, την προσωπική διερεύνηση, τη δημιουργικότητα και την εργασία σε ομάδες θα αποτελέσει τη βάση για την ομαλή ένταξη των παιδιών στη μαθητική κοινότητα και στη συνέχεια στην κοινωνία. 

Επισημαίνεται ότι τη σημαντικότητα του ρόλου του Νηπιαγωγείου έχει αναγνωρίσει διαχρονικά η Ελληνική Πολιτεία και έχει προβεί στην υλοποίηση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης για ένα έτος, αν και προβλέπεται η φοίτηση σε αυτό να είναι δύο έτη (Ν. 1566/85). Έχει ενσωματώσει και τα δύο έτη φοίτησης του Νηπιαγωγείου στον ενιαίο σχεδιασμό της εκπαιδευτικής πολιτικής (αναλυτικά και ωρολόγια προγράμματα κ.λπ.). 

Τελευταία, με νομοθετικές που έγιναν το 2016, ο ρόλος του Νηπιαγωγείου αναβαθμίστηκε μέσα από τον Ενιαίο Τύπο Ολοήμερου Νηπιαγωγείου καλύπτοντας έτσι περισσότερο εκπαιδευτικές, κοινωνικές και οικονομικές ανάγκες της ελληνικής οικογένειας. Στα νηπιαγωγεία σήμερα φοιτούν όλα τα νήπια ηλικίας 5-6 ετών και μεγάλο μέρος των προνηπίων ηλικίας 4-5 ετών. Το ζητούμενο είναι η φοίτηση και η εκπαίδευση και όλων των προνηπίων στα νηπιαγωγεία της χώρας. 

Οι θεμελιώδεις αξιακές αρχές για την παιδεία επιτάσσουν μεταξύ άλλων και την παροχή 2χρονης, δημόσιας, δωρεάν και υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης στο δημόσιο Νηπιαγωγείο, που θα είναι ανοιχτό για όλα τα παιδιά ηλικίας 4 έως 6 ετών, προσφέροντας ίσες ευκαιρίες για μάθηση, συμμετοχή, συνεργασία, επικοινωνία, διερεύνηση, δημιουργικότητα και αποδοχή. 

Να θεσμοθετηθεί η υποχρεωτική φοίτηση των προνηπίων 

Στη σημερινή συγκυρία και με δεδομένη την τεράστια σπουδαιότητα της φοίτησης στο Νηπιαγωγείο, η πολιτεία οφείλει να προχωρήσει στην υποχρεωτική θεσμοθέτηση της φοίτησης και των προνηπίων. Η υποχρεωτική φοίτηση των προνηπίων (4 - 5 ετών) σημαίνει την υποχρέωση της πολιτείας να αναθέτει την εκπαίδευση των παιδιών αυτής της ηλικίας σε εκπαιδευτικούς ΠΕ60, των Παιδαγωγικών τμημάτων των Πανεπιστημίων, που έχουν σπουδάσει αποκλειστικά για την εκπαίδευση της ηλικιακής ομάδας των 4-6 ετών. 

Για όλους τους παραπάνω λόγους θα πρέπει ενεργοποιηθεί άμεσα η παρ. 4 του άρθρου 2 του Ν. 1566/1985 (Α΄167) ώστε να γίνει υποχρεωτική και για τα προνήπια η φοίτηση, όπως προβλέπεται στην παραπάνω διάταξη «Η φοίτηση στα νηπιαγωγεία γίνεται υποχρεωτική σταδιακά και κατά περιοχές της χώρας που ορίζονται με κοινή απόφαση του υπουργού Εθνικής Παιδείας...». 

Η νομοθετική ρύθμιση η οποία θα καθιστά υποχρεωτική τη φοίτηση των προνηπίων, αρχής γενομένης από τα νηπιαγωγεία της επαρχίας και δίνοντας τον απαιτούμενο χρόνο προσαρμογής στα νηπιαγωγεία μεγάλων αστικών περιοχών (Αττικής, Θεσσαλονίκης), είναι το πρωταρχικό ζητούμενο θα δώσει λύσεις σε εκπαιδευτικά, κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα της χώρας και της ελληνικής οικογένειας. 

Συγκεκριμένα, θα επιλυθούν 

Εκπαιδευτικά προβλήματα διότι όλα τα παιδιά ηλικίας 4 - 5 ετών θα φοιτούν σε νηπιαγωγεία και θα επωφελούνται από το Αναλυτικό πρόγραμμα και την εκπαίδευση από εξειδικευμένο διδακτικό προσωπικό δηλαδή Εκπαιδευτικών ΠΕ60. 

Κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα των οικογενειών, διότι αποδεσμεύοντας ποσοστό 20% περίπου (στοιχεία ΕΕΤΑΑ) της ηλικιακής ομάδας 4 - 5 ετών είναι στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς θα δίνεται πλέον η δυνατότητα μεγαλύτερης απορρόφησης μικρότερων ηλικιών (2 - 4 ετών) σε αυτούς. Ανακτάται δηλαδή χρήσιμος χώρος για την εξυπηρέτηση περισσοτέρων παιδιών ηλικίας 2 - 4 ετών σε αυτό τον φορέα, ανακουφίζοντας την οικογένεια. 

Εν κατακλείδι, οι παιδικοί σταθμοί θα πρέπει να καλύπτουν πλήρως την ηλικιακή ομάδα 0-4 ετών, μέχρι την έναρξη της φοίτησής των παιδιών στην υποχρεωτική εκπαίδευση, δηλαδή στο νηπιαγωγείο. Ενώ το νηπιαγωγείο θα πρέπει να καλύπτει πλήρως την ηλικιακή ομάδα 4-6 ετών που ήδη ανήκει με νόμο στο νηπιαγωγείο (Ν. 1566/85, άρθρο 2, παρ. 3), καλύπτοντας εκπαιδευτικά, κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα των οικογενειών. 

* Η Μαρία Μπατσούτα είναι νηπιαγωγός, π. σχολική σύμβουλος

Πηγή: avgi.gr - 7 Μάη 2017Συντονιστικό Νηπιαγωγών:
Γράμμα προς τους γονείς για τις εγγραφές στα νηπιαγωγεία
Αναδημοσίευση από εδώ.

Αγαπητέ γονιέ, 

Κάθε μέρα ερχόμαστε αντιμέτωποι με νέα μέτρα που τσακίζουν τις ζωές μας, το δημόσιο σχολείο μας, τα παιδιά μας, επιφυλάσσοντας σε αυτά ένα αύριο χωρίς μέλλον, χωρίς χαμόγελο, χωρίς ελπίδα. 

Στη βάση αυτή παίρνουμε το θάρρος να επικοινωνήσουμε μαζί σου, γιατί πιστεύουμε από τη μια πως ο δρόμος μας είναι κοινός και από την άλλη θεωρούμε απαραίτητο πως πρέπει να γνωρίσεις τα δικαιώματα που έχεις καθώς και τον τρόπο διεκδίκησής τους. Το κράτος σε φορολογεί πολύ σκληρά και θα πρέπει να απαιτήσεις να σου παρέχει δημόσια δωρεάν παιδεία όπως ορίζει το ΣΥΝΤΑΓΜΑ. 

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ Η ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΔΩΡΕΑΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Το Νηπιαγωγείο είναι το πρώτο σχολείο του παιδιού σου που έχει ως στόχο την ολόπλευρη και ισόρροπη ανάπτυξη του. Εμείς οι Νηπιαγωγοί αγωνιζόμαστε για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος μέσα σε ένα κλίμα ηρεμίας, ενθάρρυνσης, χαράς και ενίσχυσης της αυτοεκτίμησης και των ικανοτήτων κάθε παιδιού. Όλα αυτά μπορούν να γίνουν πραγματικότητα μέσα σε ένα σχολικό περιβάλλον συνεργασίας, αποδοχής του άλλου όπου όλοι είναι ίσοι, όλοι σημαντικοί και μοναδικοί. Στο Νηπιαγωγείο οικοδομείται η πνευματική συγκρότηση και η συναισθηματική σταθερότητα κάθε παιδιού, στοιχεία πολύ σημαντικά για την ομαλή εξέλιξη της μετέπειτα ενήλικης ζωής του. 

Κάτω από την πίεση της μαχόμενης εκπαίδευσης ψηφίστηκε το 2006 ο νόμος της υποχρεωτικής μονοετούς φοίτησης (Ν.3518, άρθρο 73, ΦΕΚ 272 τ. Α΄, 21.12.2006) και ο οποίος έφερε την Προσχολική Αγωγή σε καλύτερη θέση στη διεκδίκηση του Δίχρονου Υποχρεωτικού Νηπιαγωγείου. 

Σύμφωνα με αυτό το νόμο, αν το παιδί σου έχει γεννηθεί το έτος 2012, υποχρεούται και προπάντων δικαιούται να πάει στο δημόσιο Νηπιαγωγείο , αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι το κράτος ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ να του παρέχει φοίτηση σε Δημόσιο Νηπιαγωγείο. 

ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΝΗΠΙΑ; 

Σύμφωνα και με τη φετινή εγκύκλιο εγγραφών στα Νηπιαγωγεία αν το παιδί σου έχει γεννηθεί το 2013 δικαιούται εγγραφής στο Δημόσιο Νηπιαγωγείο. Αν η αίτησή σου δεν ικανοποιηθεί η Διεύθυνση Εκπαίδευσης πρέπει να βρει για το παιδί σου κάποιο όμορο Νηπιαγωγείο ή να δημιουργήσει κάποιο νέο τμήμα. 

Διεκδικούμε ΔΙΧΡΟΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ εδώ και χρόνια. Η φοίτηση στο Νηπιαγωγείο θα πρέπει να είναι δυο χρόνια (νήπια & προνήπια): 

  • Διότι ο ένας χρόνος κινδυνεύει να μετατρέψει το Νηπιαγωγείο σε σχολική τάξη με ακαδημαϊκό σχολικό πρόγραμμα. Γιατί με τη διετία, εξασφαλίζεται η συνεχής και μη αποσπασματική φοίτηση των παιδιών από τεσσάρων ετών εως το Δημοτικό, αφού είναι σημαντικό να έχουν ένα σταθερό περιβάλλον φοίτησης ως προς το χώρο, τα πρόσωπα και το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που ακολουθείται. Έτσι διασφαλίζεται η σταθερότητα στα τρία αυτά επίπεδα, η οικειότητα που αναπτύσσουν τα παιδιά με το χώρο αλλά και η συνέχεια της εκπαίδευσής τους, η οποία δεν διασπάται και δεν εναλλάσσεται, ενώ γίνεται ομαλότερη η μετάβασή τους στο οικείο Δημοτικό. 
  • Διότι η υποχρεωτικότητα του ενός έτους, σαφέστατα αναφέρεται στους γονείς, που τους υποχρεώνει να φέρουν τα παιδιά τους στο Νηπιαγωγείο τουλάχιστον για ένα χρόνο. Το κράτος, αφού οι γονείς το επιλέξουν και απευθυνθούν για εγγραφή σε δημόσιο Νηπιαγωγείο, οφείλει να παρέχει και τα δύο χρόνια φοίτησης (Ν. 1566/1985) όπως άλλωστε ορίζει ο νόμος που καθιστά υποχρεωτική σταδιακά τη διετή φοίτηση σε αυτό και που καμιά κυβέρνηση δεν έχει ενεργοποιήσει. 
Από το ένα μέρος λοιπόν ο νόμος 1566/85 ορίζει ότι η φοίτηση στο Νηπιαγωγείο είναι διετής και από το άλλο το κράτος αποποιείται της υποχρέωσής του να ενεργοποιήσει αυτό το άρθρο του Νόμου εδώ και 32 χρόνια. Είναι υποχρέωση του κράτους να μεριμνά ώστε όλα τα παιδιά να έχουν τη δυνατότητα να φοιτήσουν σε δημόσιο σχολείο και να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη πρόσβαση όλων των παιδιών σε αυτό. Μη ξεχνάς ότι το Σύνταγμα, ο Υπέρτατος Νόμος του Κράτους ορίζει (στο άρθρο 16 παρ. 4 που ισχύει και ψηφίστηκε το 1975 και αναθεωρήθηκε το 1996 και 2001) ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΙΔΕΙΑ. Το παραπάνω άρθρο του Ελληνικού Συντάγματος είναι σαφέστατο ως προς το δικαίωμα όλων των παιδιών να λαμβάνουν δωρεάν παιδεία, σε όλες τις βαθμίδες της, στα κρατικά εκπαιδευτήρια και δεν επιδέχεται οποιαδήποτε άλλη ερμηνεία ή παρερμηνεία. 

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 

Από τις 11/5/2016 είναι σε ισχύ η διάταξη (άρθρο 35) του νόμου 4386/2016 στην οποία αναφέρεται ότι «2) Η οργανικότητα των νηπιαγωγείων προσδιορίζεται με βάση την αντιστοιχία νηπιαγωγού προς αριθμό νηπίων και η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τον ένα (1) νηπιαγωγό για κάθε είκοσι πέντε (25) νήπια και όχι λιγότερο από: α) δέκα τέσσερα (14) νήπια και β) πέντε (5) νήπια σε σχολικές μονάδες απομακρυσμένων, δυσπρόσιτων και παραμεθόριων περιοχών ή περιοχών με δυσκολίες πρόσβασης ή περιοχών για τις οποίες απαιτείται μεταφορά/μετακίνηση νηπίων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις νόμων και κανονιστικών πράξεων. Την ευθύνη για την τήρηση του αριθμού των μαθητών ανά τμήμα έχει ο οικείος Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.» Να επισημάνουμε πως προσδιορισμένες από τον νόμο είναι μόνο οι παραμεθόριες και δυσπρόσιτες περιοχές. Τις απομακρυσμένες και με δυσκολία πρόσβασης ποιος θα τις ορίζει; Και με τι κριτήρια; Προφανώς αυθαίρετα. 

Είναι προφανές ότι η πλειονότητα των Νηπιαγωγείων της χώρας θα λειτουργεί με ελάχιστο αριθμό 14 νηπίων. Η εφαρμογή της συγκεκριμένης διάταξης του νόμου θα δημιουργήσει περισσότερες από 1000 συγχωνεύσεις-καταργήσεις Νηπιαγωγείων. 

Αν το Υπουργείο προχωρήσει σε τέτοιες ενέργειες ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ ΑΜΕΣΑ ΝΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΟΥΜΕ ΜΑΖΙ. 

Ας μη ξεχνάμε ότι πάγιο αίτημα της εκπαιδευτικής κοινότητας είναι τα 15 παιδιά/τμήμα, αίτημα το οποίο θα συμβάλλει στην ποιοτική Προσχολική αγωγή, και θα ενισχύσει τον αντισταθμιστικό της ρόλο. 

Σε ότι αφορά το Ολοήμερο Νηπιαγωγείο το παιδί σου δικαιούται φοίτηση σε αυτό , αν φυσικά το επιθυμείς. Η εγγραφή όλων των παιδιών στο Ολοήμερο θα έπρεπε να γίνεται χωρίς όρους και προυποθέσεις όπως, ίσχυε όλα αυτά τα χρόνια. Από τη σχολική χρονιά 2016-17 όμως, υπάρχουν κριτήρια για την εγγραφή των παιδιών ( προσκόμιση βεβαίωσης εργασίας ή ανεργίας των γονιών , παιδιά γονιών που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες κ.α.). Οι αντιδράσεις των εκπαιδευτικών για τον αποκλεισμό των παιδιών ήταν πολύ μεγάλες, η νομική σύμβουλος της ΔΟΕ έκανε γνωμοδότηση στην οποία αναφέρεται ότι δεν μπορεί να γίνονται αποκλεισμοί της φοίτησης των παιδιών και να υπάρχουν κριτήρια εγγραφής, αλλά το Υπουργείο επιμένει να εφαρμοστεί και τη σχολική χρονιά 2017-18 η εγγραφή των παιδιών στο Ολοήμερο με προϋποθέσεις. Η ΔΟΕ επικαιροποιώντας (1296/29/4/2017) την περσινή της απόφαση καλεί τους/τις Νηπιαγωγούς να κάνουν δεκτές όλες τις αιτήσεις (για εγγραφή όλων των παιδιών που επιθυμούν στο ολοήμερο, χωρίς όρους και προϋποθέσεις ). Φυσικά ο αποκλεισμός παιδιών από τη φοίτηση στο Ολοήμερο δεν έγινε για το καλό των παιδιών αλλά για την εξοικονόμηση προσωπικού και πόρων. 

Γονείς και Εκπαιδευτικοί ενωμένοι θα πρέπει να απαιτήσουμε: 

Να μην κλείσει κανένα Νηπιαγωγείο και να νομοθετηθεί άμεσα η δίχρονη υποχρεωτική προσχολική αγωγή, έτσι ώστε κανένα παιδί να μην διώχνεται από το Δημόσιο Σχολείο, το οποίο σε κάθε περίπτωση πρέπει να παραμείνει δημόσιο και στην ευθύνη του Υπουργείου Παιδείας. Κανένας γονιός να μη πληρώνει για την εκπαίδευση του παιδιού του και κανένα Νηπιαγωγείο να μη περάσει σε Δήμους ή ιδιώτες. Να στελεχωθούν άμεσα όλα τα Νηπιαγωγεία με μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό και βοηθητικό προσωπικό ( καθαρίστριες , σχολικούς βοηθούς κ.α.) 

Καμιά όμως από τις πολιτικές ηγεσίες του υπουργείου και τις κυβερνήσεις που πέρασαν αυτά τα χρόνια δεν ανταποκρίθηκε στις συνθήκες που δημιούργησε ο νόμος 1566/85 (ίδρυση νηπιαγωγείων, διορισμό νηπιαγωγών) έτσι ώστε το παιδί σου να μη μπαίνει στο απαράδεκτο καθεστώς των κληρώσεων. Αντί αυτού άρχισαν σταδιακά και με σταθερότητα να αποπέμπουν τα προνήπια, ώστε να χωρέσουν όλα τα παιδιά στις υπάρχουσες δομές . Απαίτησε λοιπόν από το Υπουργείο την ίδρυση Νηπιαγωγείου ή παραρτήματος για τη στέγαση τμήματος (π.χ. σε αίθουσα Δημοτικού ή σε κάποιο γειτονικό κτίριο ) ως προσωρινή λύση, έτσι ώστε όλα τα παιδιά να έχουν μια θέση στο Δημόσιο Νηπιαγωγείο . Εξάλλου , τώρα οι τιμές ενοικίασης είναι χαμηλές και υπάρχει μεγάλη προσφορά. 

Απαίτησέ το, για να έχει μέλλον ο τόπος και ποιοτική προσχολική αγωγή και εκπαίδευση το παιδί σου. 

Όλα όσα αναφέρονται παραπάνω είναι νόμοι του κράτους αλλά δεν εφαρμόζονται. Είναι δικαιώματά σου που δεν στα παρέχει ενώ εσύ πληρώνεις φόρους. 

Μπορείς να απευθυνθείς στις Δ/νσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της περιοχής σου, στο Συνήγορο του παιδιού, στο Υπουργείο. Να ενώσεις τη φωνή σου με άλλους γονείς, μέσα απο Συλλόγους και Ενώσεις γονέων, να μιλήσεις με τις/τους Νηπιαγωγούς και τους Συλλόγους Εκπ/κών Π.Ε της περιοχής σου και τη ΔΟΕ. 

Αρκετά χρόνια τώρα αγωνιζόμαστε για ένα δημόσιο και Δωρεάν Δημόσιο Δίχρονο Υποχρεωτικό Νηπιαγωγείο όπου θα υπάρχει δωρεάν σίτιση και περίθαλψη για όλα τα παιδιά, όπου θα υπάρχει στήριξη των παιδιών από τις υποστηρικτικές δομές που πιθανόν είναι αναγκαίες (τμήματα ένταξης, παράλληλη στήριξη, , μαθήματα μητρικής γλώσσας λογοθεραπεία, εργοθεραπεία κ.ά.) εντός του χώρου του Νηπιαγωγείου, δωρεάν. 

Ένα δημόσιο, δωρεάν και υποχρεωτικό Νηπιαγωγείο το οποίο μπορεί να αντισταθμίσει τις δυνατότητες των μη προνομιούχων παιδιών, ώστε να μπορέσουν να ξεκινήσουν από ίσες εκπαιδευτικές αφετηρίες. 

Αυτόν τον αγώνα σε καλούμε σήμερα να δώσεις μαζί μας 

Και το χρωστάμε στα ίδια μας τα παιδιά 

να δώσουμε αυτούς τους αγώνες, γονείς και εκπαιδευτικοί ενωμένοι, ώστε να είναι και νικηφόροι.

Πηγή: www.nipiagogoi.gr - 1 Μάη 2017

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου