Κυριακή, 30 Οκτωβρίου 2016

ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ - Προσλήψεις ορισμένου χρόνου

Αναδημοσίευση από εδώ.
Ανακοινώσεις για σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου στους Παιδικούς Σταθμούς υπ' αριθμ. ΣΟΧ 3/2016    και υπ' αριθμ. ΣΟΧ 4/2016

 Ανακοινώσεις για σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου για τη στελέχωση των δομών των Παιδικών και Βρεφονηπιακών  Σταθμών του Δήμου Βύρωνα

Ανακοίνωση υπ' αριθμ. ΣΟΧ 3/2016 
για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,  συνολικά τεσσάρων  (4) ατόμων  για την υλοποίηση της πράξης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ», ειδικοτήτων:
ΠΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΩΝ, ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ, ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ, ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ)

και υπ' αριθμΣΟΧ 4/2016
για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,  συνολικά τριών (3) ατόμων  για την υλοποίηση της πράξης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ειδικοτήτων:
ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ και ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝΠΑΙΔΟΚΟΜΩΝ 
Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων και για τις δύο ανακοινώσεις αρχίζει την Τρίτη 25 Οκτωβρίου 2016 και λήγει την Πέμπτη 3 Νοεμβρίου 2016 (ώρες 09.00 έως 14.00)

Ακολουθεί το δημοσίευμα με τις λεπτομέρειες...

4 θέσεις εργασίας στο Δήμο Βύρωνα


4 θέσεις εργασίας στο Δήμο Βύρωνα

Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την υλοποίηση της πράξης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ», στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράμματος, στο Δήμο Βύρωνος, που εδρεύει στο Βύρωνα Ν. Αττικής και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσηςΥπηρεσίαΈδρα υπηρεσίαςΕιδικότηταΔιάρκεια σύμβασηςΑριθμός ατόμων
101
ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ
(Για τη στελέχωση των δομών των Παιδικών και
Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Βύρωνα)
Βύρωνας Ν. ΑττικήςΠΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΩΝ
Από την υπογραφή της σύμβασης έως31-08-2017,
με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος
1
102
ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ
(Για τη στελέχωση των δομών των Παιδικών και
Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Βύρωνα)
Βύρωνας Ν. ΑττικήςΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ
Από την υπογραφή της σύμβασης έως31-08-2017,
με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος
1
103
ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ
(Για τη στελέχωση των δομών των Παιδικών και
Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Βύρωνα)
Βύρωνας Ν. ΑττικήςΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ
Από την υπογραφή της σύμβασης έως31-08-2017,
με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος
1
104
ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ
(Για τη στελέχωση των δομών των Παιδικών και
Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Βύρωνα)
Βύρωνας Ν. Αττικής
ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ)
Από την υπογραφή της σύμβασης έως31-08-2017,
με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος
1
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου ΙΙ του ανωτέρω Παραρτήματος, εκτός από την Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 που αναφέρεται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ II, «ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», στοιχείο 2. του ανωτέρω Παραρτήματος.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)».

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΟΣ, Καραολή και Δημητρίου 36 – 44, Τ.Κ. 162 33 Βύρωνας, υπόψη κας Στεργιοπούλου Αγλαίας (τηλ. επικοινωνίας: 213 2008680).
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΔΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. Κατ’ εξαίρεση, σώρευση θέσεων δύο κατηγοριών και συγκεκριμένα κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ επιτρέπεται μόνο όταν στην ανακοίνωση προβλέπονται τόσο θέσεις κατηγορίας ΔΕ που μπορεί να καλυφθούν επικουρικώς με εμπειρία και τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης όσο και θέσεις κατηγορίας ΥΕ. Στην περίπτωση αυτή ο υποψήφιος της ΥΕ κατηγορίας θα χρησιμοποιήσει μία μόνο αίτηση στην οποία θα αναγράψει κατά σειρά προτίμησης το σύνολο των θέσεων (κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ) που επιδιώκει.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες του νομού Αττικής ή της ανάρτησής της στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Βύρωνος και στα καταστήματα των Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθμών του Δήμου Βύρωνος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση• β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες—Έντυπα -Διαδικασίες —Διαγωνισμών Φορέων —Ορ.Χρόνου ΣΟΧ γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ’ όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι —Ανεξάρτητες και άλλες αρχές —ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Πολίτες—Έντυπα -Διαδικασίες —Διαγωνισμών Φορέων —Ορ.Χρόνου ΣΟΧ. (πηγή)

Δείτε την προκήρυξη εδω

και την ΣΟΧ 4/2016 για 3 προσλήψεις εδω

Πηγή: http://ageliesergasias.gr/ - 29 Οκτώβρη 2016

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου