Τετάρτη, 3 Φεβρουαρίου 2016

Αναδημοσίευση: Ανοιχτή επιστολή προς τον Δήμο Βύρωνα για τις παραλείψεις επί της κατεδάφισης του κτηρίου στη συμβολή των οδών Χ. Σμύρνης & Παναγή Τσαλδάρη

Οι "Πολίτες του Βύρωνα" έχουμε αναδείξει και έχουμε επανέλθει επανειλημμένα για την επικίνδυνη οικοδομή και περίφραξη στη συμβολή των οδών Π. Τσαλδάρη & Χ. Σμύρνης.

Υπενθυμίζουμε τις παλαιότερες αναρτήσεις μας 7/5/14, 27/11/14, 13/1/15, 9/4/15, 13/10/15 & 29/12/15.

Ο συμπολίτης κ. Βούρτσης μας απέστειλε σχετικό έγγραφο-απάντηση σε παλαιότερη καταγγελία του στην Πολεοδομία καθώς και πρόσφατη αναφορά με ερωτήματα για τις ενέργειες και τις ευθύνες του δήμου για τις παραλείψεις και της καθυστερήσεις επί της κατεδάφισης αλλά και της μετέπειτα κατάστασης που έχει δημιουργηθεί.

Τα αναδημοσιεύουμε χωρίς άλλα σχόλια.

ΑΙΤΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΠΡΟΣ:
ΔΗΜΟ ΒΥΡΩΝΑ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΠΡΟΕΔΡΟ ΔΗΜ.ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΘΕΜΑ: «ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΗΓΗΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΤΟΥ Α’ ΟΡΟΦΟΥ ΤΟΥ              ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΧΡ. ΣΜΥΡΝΗΣ & ΠΑΝ.              ΤΣΑΛΔΑΡΗ»

κ. Δήμαρχε,
Κυρία Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου,

Ως γνωστόν το τελευταίο δεκαήμερο του 2015, πραγματοποιήθηκε η κατεδάφιση του Α’ ορόφου του ετοιμόρροπου προσφυγικού κτηρίου της συμβολής των οδών Χρυσοστόμου Σμύρνης και Παναγή Τσαλδάρη στο Βύρωνα.

Χρειάστηκε γι’ αυτό, η από 29 Σεπτεμβρίου 2015 με αριθμό πρωτοκόλλου 310242 ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ δημότη προς το Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών της Δ/νσης Σχεδίου Πόλεως & Δόμησης και η υπηρεσιακή, με αρ.πρωτ: 332254/15712 της 13ης Οκτωβρίου 2015, ενημέρωση για την υπόθεση του αρμοδίου Εισαγγελέα Πρωτοδικών, καθώς και η κοινοποίηση αυτής στο Δήμο Βύρωνα, για να ενεργοποιηθούν επιτέλους, μετά από καθυστέρηση ετών, οι διαδικασίες κατεδάφισης. 

Από την έγγραφη απάντηση της Πολεοδομίας (με αρ. πρ. 335041/15-10-2015) διαπιστώθηκε ότι: για την υπόθεση του συγκεκριμένου ακινήτου, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, είχε συγκροτηθεί επιτροπή (αρ. πρωτ. Φ22/οικ.1877/2014/ από τις 25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014), η οποία διενήργησε αυτοψία στις 27/05/2014 και συνέταξε την με ΑΔΑ: ΒΙΥΗΟΠ1Κ-1ΙΜ Έκθεση- Απόφαση Επικινδύνως Ετοιμορρόπου Οικοδομής, η οποία διαβιβάστηκε από την Υπηρεσία της Πολεοδομίας Αθηνών, με το υπ’ αριθμ. Πρωτ. ΑΠ.271935/4 Ιουλίου 2014 έγγραφο, στους κατά νόμο υπόχρεους, και η οποία επέβαλε ουσιαστικά την κατεδάφιση του Α’ ορόφου του κτηρίου. Η απόφαση ήταν τελική και δεν προβλεπόταν η υποβολή κατά αυτής τυχόν ενστάσεως! 

Είναι Σημαντικό να αναφερθεί εδώ, ότι και το 2014, υπηρεσιακώς μέσω της ΥΔΟΜ, είχε ενημερωθεί ο αρμόδιος Εισαγγελέας Πρωτοδικών!

Υπόχρεοι κατά τον νόμο για την κατεδάφιση του Α’ ορόφου του κτηρίου ήταν οι ιδιοκτήτες. 
Αλλά, μέσα από την υπηρεσιακή αλληλογραφία, Αναφύονται επίσης, καθυστερήσεις και ΕΥΘΥΝΕΣ από αρχές και θεσμούς που υποτίθεται ότι είναι ταγμένες να υπηρετούν τα λαϊκά συμφέροντα και τη νομιμότητα.
Γιατί, αρμοδιότητα του Α.Τ Βύρωνα, σύμφωνα με την Εγκύκλιο 23/2001 εκτός της παρ. 1 του άρθρου 2, που προβλέπει τον έλεγχο κάθε κατασκευάσματος από την οικεία Αστυνομική Αρχή για την εξακρίβωση υπάρχοντος τυχόν κινδύνου, είναι και η δίωξη των υπαιτίων, για την μη εφαρμογή των αποφάσεων και υποδείξεων της υπηρεσίας της πολεοδομίας (παρ. 2 του άρθρου 2 και της παρ. 3 του άρθρου 9).
Και γιατί ο Δήμος Βύρωνα, σύμφωνα επίσης με την Εγκύκλιο 23/2001 (ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ) της Δ.Ο.Κ.Κ. του ΥΠΕΧΩΔΕ, το άρθρο 1 παρ.1 του Ν.1512/85 και το άρθρο 75 παρ.Γ11 του Ν.3463/06 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, όφειλε να έχει ήδη ενεργήσει, όταν μάλιστα το πρόβλημα ήταν γνωστό από χρόνια. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε την παρέμβαση του πρώην Συμπαραστάτη του Δημότη από τις 15/10/2012 με το Α.Π. 27099 έγγραφο, και τις κατά καιρούς, επανειλημμένες, παρεμβάσεις φορέων, πολιτών και πρωτοβουλιών (Πολίτες Βύρωνα 7/05/2014) προς τη Δημοτική Αρχή, οι οποίες αφορούσαν την περίφραξη, δηλαδή, την λήψη μέτρων για την ασφαλή διέλευση των πεζών από το συγκεκριμένο σημείο.

Τέλος, χρήζει επισήμανσης ότι, σύμφωνα με την Έκθεση-Απόφαση Επικινδύνως Ετοιμορρόπου οικοδομής, με ΑΔΑ: ΒΙΥΗΟΡ1Κ-1ΙΜ της 3ης Ιουνίου 2014, μετά την ολοκλήρωση της κατεδάφισης του Α΄ ορόφου, θα πρέπει να ελεγχθεί, από την κατά τόπον αρμόδια ΥΔΟΜ, η στατική επάρκεια του εναπομένοντος ισογείου, με ιδιαίτερη προσοχή ως προς την οροφή του ισογείου και την εξασφάλιση επαρκούς στεγάνωσης αυτής, προς αποφυγή περαιτέρω βλαβών, κατά τη διαδικασία των Άρθρων 421 έως 433 του Π.Δ. της 14/07/1999 του Κ.Β.Π.Ν., ΦΕΚ 580 Δ’ (δηλαδή, εκκίνηση νέας διαδικασίας επικινδύνου για το υφιστάμενο ισόγειο), καθώς επίσης ότι πρέπει να επιβληθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, για την προστασία των διερχομένων και των ενοίκων των όμορων ιδιοκτησιών.

Κατόπιν όλων αυτών αιτούμαστε το θέμα να συζητηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο για παροχή εξηγήσεων σχετικά με την τέλεση της κατεδάφισης, αλλά και για να δοθεί, ΑΜΕΣΑ, οριστική λύση (κατεδάφιση) στο ζήτημα του προσφυγικού κτηρίου.

Συγκεκριμένα ζητάμε να απαντηθούν τα εξής ερωτήματα που σχετίζονται με την υπόθεση:

1. Στην ανηρτημένη ανακοίνωση του Δήμου αναφέρεται: «Με την επίβλεψη της τεχνικής υπηρεσίας και μετά από πολύ καιρό και απίστευτη γραφειοκρατία, ο Δήμος κατόρθωσε να υλοποιήσει την πολεοδομική και εισαγγελική εντολή για κατεδάφιση του πρώτου ορόφου της ετοιμόρροπης διώροφης κατοικίας Χρ. Σμύρνης και Παναγή Τσαλδάρη». Να αποσαφηνιστεί ποιός τελικά εκτέλεσε την διαταγή κατεδάφισης. Ο δήμος, ή ο ιδιοκτήτης; 

2. Εάν τελικά, ο Δήμος προχώρησε με την κατεδάφιση στην άρση του επικινδύνου, χρέωσε τις δαπάνες κατεδάφισης στους ιδιοκτήτες; 

3. Ποίο ήταν το κόστος κατεδάφισης; Να υπάρξει επίδειξη των σχετικών εγγράφων.

4. Έχουν ασκηθεί οι κατά νόμο ποινικές διώξεις στους ιδιοκτήτες για την αμέλεια της μη εφαρμογής των αποφάσεων και υποδείξεων της υπηρεσίας της Πολεοδομίας καθώς και των εισαγγελικών εντολών; 

5. Ενημερώστε μας εάν υπήρξαν αποζημιώσεις Φανοποιίας για τα αυτοκίνητα που υπέστησαν υλικές ζημιές, όταν στις 9 Απριλίου 2015 καταπλακώθηκαν από την πτώση των λαμαρινών περίφραξης του οικοπέδου. Ποιός τις χρεώθηκε; 

6. Γιατί η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου συστηματικά απέκρυπτε την Απόφαση του Επικινδύνως Ετοιμορρόπου κτηρίου εμπαίζοντας και εξαπατώντας τους πολίτες, όταν αυτή είχε διαβιβαστεί από την Πολεοδομία Αθηνών, με το υπ’ αριθμ. Πρωτ. ΑΠ.271935/ έγγραφο, από τις 4 Ιουλίου 2014, στους κατά νόμο υπόχρεους να διενεργήσουν την κατεδάφιση;

7. Γιατί αυτή η μακρόχρονη συνειδητή αδράνεια και καθυστέρηση της Τ/Υ και του Προϊσταμένου αυτής, που ξεκινά από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή όταν γνώριζε ότι διακυβεύονταν, όχι μόνον η σωματική ακεραιότητα, αλλά και η ζωή των διερχομένων από τα πεζοδρόμια πεζών καθώς και των εργαζομένων στα παρακείμενα γραφεία από μια πιθανή κατάρρευση του κτηρίου;

8. Ποιες θα είναι οι ενέργειες της Δημ. Αρχής και της Τ/Υ του δήμου όσον αφορά την Εκκίνηση της νέας διαδικασίας επικινδύνου για το υφιστάμενο ισόγειο; Στην οροφή του εναπομείναντος κτίσματος υπάρχουν μπάζα σημαντικού βάρους. Πώς θα αποφευχθεί η περαιτέρω αποδιοργάνωση της τοιχοποιίας από τα νερά της βροχής; 

9α. Η υπάρχουσα περίφραξη, είναι σύμφωνος με τις προδιαγραφές ασφαλείας; 

9β. Σε παρόμοια περίπτωση, στο οικόπεδο που οριοθετείται από την συμβολή των οδών Μεσολογγίου, Αδαμαντίου Κοραή και Ανακρέοντος, υπάρχει, από ετών, πρόχειρη περίφραξη με λαμαρίνες, η οποία καλύπτει το πεζοδρόμιο, αναγκάζοντας έτσι τους πεζούς να κατεβαίνουν στο δρόμο. Η πρωτοβουλία των Πολιτών Βύρωνα είχε καταγγείλει το γεγονός εδώ και τουλάχιστον 18 μήνες. Υπήρξε επίσης αναφορά, στις 16 Σεπτεμβρίου 2015, κατά την διάρκεια της συζήτησης στο Δημοτικό Συμβούλιο του θέματος της καταστρατήγησης των δικαιωμάτων των πεζών.

Πότε επιτέλους θα ευαισθητοποιηθεί ο Δήμος για την λήψη των απαιτούμενων μέτρων για την ασφαλή διέλευση των πεζών; Ποιος είναι ο λόγος αυτής της προκλητικής αδιαφορίας και της περιφρόνησης των δικαιωμάτων της ασφάλειας των πολιτών; Καλείστε να τοποθετηθείτε. 

Οι υπογράφοντες


Ακολουθεί η προγενέστερη απάντηση της πολεοδομίας σε προγενέστερη καταγγελία επί του θέματοςΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 
Α.Π. 335041
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ: 19/10/2015 
Φ 9/12Ε

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ & ΔΟΜΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
Ταχ. Διεύθυνση: Σωκράτους 57 
Ταχ. Κώδικας: 10431 Αθήνα 
ΠληροφορίεςΑ. Μητρούλια 
Τηλέφωνο2105205031

Αθήνα 15 - 10/2015
Αριθ . Πρωτ.: 

ΠΡΟΣ:
1. κο. Βούρτση Νικόλαο 
    Ν.Νικ:ηφορίδη αρ.16-18 
    Τ.Κ. 16231 Βύρωνας 

ΚΟΙΝ: 
1. Δήμος Βύρωνα 
    Καραολή & Δημητρίου 36-44 
    Τ.Κ.16233 Βύρωνας 
2. ΤΕΚ της υπηρεσίας μας 
    (κ. Α. Μητρούλια) 

ΘΕΜΑ: Απάντηση σε καταγγελία 

ΣΧΕΤ: (1) η με με αρ. πρωτ. 310242/14801/29-9-2015 καταγγελία του κου Βούρτση Νικόλαου                στην Υπηρεσία μας. 

Σε απάντηση του (1) σχετικού και κατόπιν ελέγχου του φακέλου με αριθμό Φ9/12Ε του αpχείου της Υπηρεσίας μας, διαπιστώθηκε ότι για το ακίνητο επί των οδών Π.Τσαλδάρη 3 & Χρυσοστόμου Σμύρνης στο Δήμο Βύρωνα έχει συνταχθεί η με ΑΔΑ: BIYHOPlK-lIM «Από­φαση Επικινδύνως Ετοιμορρόπου Οικοδομής», η οποία έχει διαβιβαστεί από την Υπηρεσία μας με το υπ' αριθμ. πρωτ. Α.Π.271935/4-7-2014 έγγραφο της Υπηρεσίας μας στους κατά νόμο υπόχρεους.

Ο Δήμος Βύρωνα στον οποίο κοινοποιείται το παρόν, παρακαλείται για τυχόν δικές του ενέργειες σύμφωνα με την Εγκ.23/20 01 της Δ.Ο.Κ.Κ. του ΥΠΕΧΩΔΕ, το άρθρο 1 παρ. 1 του Ν.1512/85 και του άρθρο 75 παρ.Γ11 του Ν.3463/06 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. 

Τέλος σας ενημερώνουμε ότι για την εν λόγω υπόθεση έχει ενημερωθεί ο αρμόδιος Εισαγγελέας Πρωτοδικών, με την υπ' αριθμό πρωτ.: 332254/15712/13-10-15 καταγγελία.

Ο Προϊστάμενος ΤΕΚ
ΤΣΟΥΤΣΗΣ ΘΩΜΑΣ
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου