Σάββατο, 19 Νοεμβρίου 2016

Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων: Μέχρι 24 Νοεμβρίου ρυθμίσεις δανείων δημοσίων υπαλλήλων

ΠΟΛΙΤΕΣ του ΒΥΡΩΝΑ

120.000 περίπου δημόσιοι υπάλληλοι και οι οικογένειές τους που έχουν λάβει στεγαστικά δάνεια (συνολικός αριθμός δανείων 140.000) από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων αναζητούν λύση που θα τους ανακουφίζει οικονομικά.

Η μείωση των αποδοχών τους που στα χρόνια της κρίσης έχει καταγράψει μεσοσταθμικά ποσοστά ύψους 40%, έχει φέρει μερίδα δανειοληπτών προ του αδιεξόδου. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα που φέρνουν συνδικαλιστές της ΑΔΕΔΥ, ότι ένας αριθμός εργαζομένων ή συνταξιούχων του Δημοσίου, αναγκάζεται να τα βγάζει πέρα παίρνοντας από το μισθό μόλις 200 ευρώ, καθώς το υπόλοιπο των αποδοχών του καταλήγει στην αποπληρωμή των δόσεων του δανείου.

Οι δημόσιοι υπάλληλοι επέλεγαν μαζικά το ΤΠΔ, κυρίως λόγω της ασφάλειας που ένιωθαν σε σύγκριση με τις ιδιωτικές τράπεζες. Τα δάνεια χορηγούνταν ουσιαστικά πάνω σε δύο άξονες: το ύψος του μισθού που έπαιρνε ο υπάλληλος και την εμπορική αξία του σπιτιού. Το ακίνητο υποθηκευόταν, ώστε ακόμη και σε περίπτωση απόλυσης του υπαλλήλου, να υπάρχει πρόσθετη ασφαλιστική δικλίδα. Τα δάνεια εξυπηρετούνται τα τελευταία χρόνια με σταθερό επιτόκιο, σε ένα εύρος μεταξύ 4,5%-6,2% (μεσοσταθμικά 4,7%). 

Από το 2010 και μετά, με βάση το «τσεκούρωμα» μισθών και συντάξεων, το Ταμείο παρείχε κατά καιρούς τη δυνατότητα ρυθμίσεων χορηγηθέντων δανείων του στεγαστικού τομέα (επιμήκυνση, μερική καταβολή, αναστολή κ.τ.λ.) προς διευκόλυνση των δημοσίων υπαλλήλων. Ομως οι διακανονισμοί οδηγούσαν σε έναν φαύλο κύκλο εγκλωβισμού των δανειοληπτών, μια και δεν έδιναν ολοκληρωμένες λύσεις.

Το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων ανακοίνωσε ότι μέχρι την 24η Νοεμβρίου, το Διοικητικό του Συμβούλιο θα εγκρίνει την υλοποίηση της νέας πολιτικής ρυθμίσεων δανείων του στεγαστικού τομέα που αποφασίσθηκε στο ΚΥΣΟΙΠ της 7ης Ιουλίου 2016.

Ειδικότερα:
Σκοπός της νέας πολιτικής είναι η προστασία της Α΄ κατοικίας όλων των δανειοληπτών με την υλοποίηση λύσεων προσαρμοσμένων στις πραγματικές δυνατότητες του καθενός εξ αυτών, με παράλληλη εξασφάλιση της δυνατότητας αποπληρωμής κάθε δανείου. Με τον τρόπο αυτό, διασφαλίζεται το Δημόσιο συμφέρον με τρόπο κοινωνικά δίκαιο και αποδεκτό.
Για τον προσδιορισμό της ενδεδειγμένης κατά περίπτωση λύσης θα εφαρμόζονται κατά σειρά οι τεχνικές που προβλέπονται από την Τράπεζα της Ελλάδος για όλο το τραπεζικό σύστημα και ειδικότερα η επιμήκυνση του δανείου, η δραστική μείωση του επιτοκίου και η αποπληρωμή μέρους του κεφαλαίου με μειωμένο επιτόκιο και πάγωμα του υπόλοιπου κεφαλαίου για διάστημα δέκα ετών.

Το ΤΠ&Δ εκτιμά ότι στο 48% των δανείων θα υπάρξει μεσοσταθμική μείωση του επιτοκίου κατά 2,3% και στο 1/3 περίπου αυτών θα υπάρξει επιπλέον και πάγωμα μέρους του κεφαλαίου.
Παράδειγμα: Δανειολήπτης με δάνειο 100.000 € υπολειπόμενης διάρκειας 20 έτη με ισχύον επιτόκιο εκτοκισμού 4,8%.
Σήμερα πληρώνει δόση 649 € το μήνα και με τις νέες ρυθμίσεις μπορεί να πληρώνει 390 € το μήνα ( μέσω επιμήκυνσης κατά 10 έτη και μείωσης επιτοκίου σε 2,4%) δηλαδή θα έχει μείωση μηνιαίας δόσης κατά 259 € και συνολικό ετήσιο όφελος 3.108 €
Εάν ο εν λόγω δανειολήπτης λόγω χαμηλού οικογενειακού εισοδήματος ενταχθεί στην λύση που θα προβλέπει και πάγωμα του 30% του κεφαλαίου τότε η μηνιαία δόση του μπορεί να φτάσει σε 273 € το μήνα δηλαδή μηνιαίο όφελος από διαφορά δόσεων 376 € και ετήσιο 4.512 €

Στο υπόλοιπο 52% των δανείων που δεν θα εφαρμοσθούν λύσεις που οδηγούν άμεσα σε μείωση του κόστους δανεισμού, προβλέπεται να υπάρχει επιβράβευση των απόλυτα συνεπών δανειοληπτών, με προβλεπόμενη μεσοσταθμική μείωση επιτοκίου που, για το τρέχον εξάμηνο, θα είναι της τάξεως του 1%.
Παράδειγμα: Απόλυτα συνεπής δανειολήπτης με δάνειο 100.000€ ανεξαρτήτως υπολειπόμενης διάρκειας θα έχει όφελος τόκων τάξεως 1.000€ ετησίως.

Το ΤΠ&Δ διευκρινίζει ότι τα επιτόκια των δανείων του είναι σταθερά για όλη τη διάρκεια του δανείου (30 και πλέον χρόνια) με σκοπό την προστασία των δανειοληπτών από τυχόν διακυμάνσεις των επιτοκίων σε μια τόσο μεγάλη χρονική περίοδο και ως εκ τούτου, δεν μπορεί να είναι συγκρίσιμα με επιτόκια άλλης μορφής (π.χ. κυμαινόμενα).

Το ΤΠ&Δ δεν πιστεύει και δεν θα εφαρμόσει οριζόντιες λύσεις χωρίς κριτήρια, αφού δεν προστατεύουν το συμφέρον των δανειοληπτών που έχουν θιγεί πιο έντονα από την οικονομική κρίση και οι οποίοι έχουν ανάγκη βιώσιμων λύσεων.

Ο χρόνος που έχει μεσολαβήσει από την 7η Ιουλίου είναι ο αναγκαίος για τη διαμόρφωση των απαραίτητων υποδομών και αυτοματισμών για την αποτελεσματικότερη και ταχύτερη διαδικασία υλοποίησης των νέων ρυθμίσεων. Άλλωστε, η νέα πολιτική θα έχει έναρξη ισχύος από 1ης Ιουλίου 2016 για όλες τις αιτήσεις που έχουν ή θα έχουν υποβληθεί μέχρι 31/12/2016, με συνέπεια να μην απολεσθούν δικαιώματα και οφέλη της νέας πολιτικής.

ΠΟΛΙΤΕΣ του ΒΥΡΩΝΑ - 19 Νοέμβρη 2016

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου