Δευτέρα, 13 Ιουνίου 2016

Προκήρυξη εννέα (9) θέσεων εργασίας στο Δήμο Βύρωνα για Υ.Ε. εργάτες καθαριότητας, με διάρκεια σύμβασης οκτώ μηνών (Ι.Δ.Ο.Χ.)

ΕΝΝΕΑ (9) ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΥΡΩΝΑ για Υ.Ε. εργάτες καθαριότητας, με διάρκεια σύμβασης οκτώ μηνών (Ι.Δ.Ο.Χ.)


Ξεκινάνε από την Τρίτη 14/6 έως και τις 23/6/2016 οι αιτήσεις όσων ενδιαφέρονται για την πρόσληψη εργατών καθαριότητας, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εννέα (9) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα, με διάρκεια οκτώ μηνών στο Δήμο Βύρωνα.


Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση συμμετοχής και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία του Δήμου Βύρωνα, Καραολή & Δημητρίου 36 - 44, στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών και Εξυπηρέτησης Πολιτών (τηλ. επικοινωνίας: 2132008680-681). 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Βύρωνος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: (α) στο Δήμο Βύρωνα (β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) στη διαδρομή: Έντυπα αιτήσεων Διαγωνισμών Φορέων Εποχικού (ΣΟΧ) (γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου